SuperBezpieczneTM zakupy
SuperFair.Shop badge

Regulamin sklepu NieDajSieOkrasc.pl

REGULAMIN NIEDAJSIEOKRASC.PL (V. 1)
2023-02.01

 • O NAS
  • Podmiotem sprzedającym jest:
   RED BIRD Sp. z o.o. , NIP:7272787727, REGON:10149913900000 , adres: ul. Lublinek 49, 93-469 Łódź , e-mail: sklep@redbird.pl
   zwany w dalszej części regulaminu / umowy: Sprzedawca
  • Formuła niniejszego regulaminu/umowy zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków zakupu Towarów, od Sprzedawca. Niniejsze warunki, regulują w szczególności sposób prezentowania oferty, zasady składania zamówienia, zasady odstąpienia od umowy oraz kwestię odpowiedzialności Sprzedawca.
 • DEFINICJE
  • KLIENT - osobę fizyczną dokonującą z Sprzedawca czynności prawnej czyli dokonującej zakupu od Sprzedawca.
  • REGULAMIN – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży przez Sprzedawca
  • KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  • USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
  • PRAWA – Prawa KLIENTA określone w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o prawach konsumenta
  • TOWAR – rzecz ruchomą, a także wodę, gaz i energię elektryczną, w przypadku gdy są oferowane do sprzedaży w określonej objętości lub ilości.
  • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawca a Klientem, zawarta zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie.
  • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli KLIENTA, w celu zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY. Zamówienie zawiera parametry będące przedmiotem Umowy sprzedaży.
  • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6791, czyli nowe ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) obowiązujące w Unii Europejskiej (UE) reguluje przetwarzanie przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa lub organizacjedanych osobowych dotyczących osób fizycznych w UE.
 • ZOBOWIĄZANIA OGÓLNE
  • Sprzedawca zobowiązuje się:
   • dostarczać Towary zgodnie z ich specyfikacją działając w sposób profesjonalny i z pełnym zaangażowaniem.
   • stosować organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa w celu bezpiecznego przeprowadzenia transakcji i dostawy Towarów.
  • Sprzedawca działając zgodnie z obowiązującym porządkiem prawny informuje, że nie stosuje czynności dążących do zrzeczenia się przez klientów praw zapewnionych w Prawach.
  • W przypadku wystąpienia w Regulaminie lub ofercie zapisów będących mniej korzystna dla KLIENTA niż postanowienia Praw, zapisy te zostaną uznane za nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Praw.
  • Sprzedawca zapewnia, iż wszelkie działania podejmowane w celu realizacji Zamówienia i Sprzedaży odbywają się zgodnie z RODO.
 • SZCZEGÓŁY OFERY
  • Oferta wraz z szczegółowym opisem, dostępna w Sprzedawca, prezentowana jest:
   • Na stronie internetowej
  • Opis towaru zawiera:
   • Łączną cene za towar wraz z podatkami
 • OPINIE
  • Sprzedawca nie zbiera ani nie publikuje opinii swoich Klientów.
 • SPOSÓB ZAWIERANIA UMOWY
  • Wszystkie podawane przez Sprzedawca ceny Towarów podawane są w polskich złotych i są cenami BRUTTO.
  • Sprzedawca zawiera umowy z Klientem na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  • Sprzedawca w celu zawarcia umowy z Klientem na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
   • przez stronę (interfejs zakupu)
  • W celu korzystania ze Strony, KLIENT powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
  • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Strony.
  • KLIENT aby dokonać Zamówienia w ramach Strony korzysta z funkcjonalności dostępnych na Stronie.
  • Sprzedawca może pozbawić KLIENTA prawa do korzystania ze Strony, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Strony, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
   • dopuścił się za pośrednictwem Strony naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów,
   • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawca za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawca.
   • W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług.
  • KLIENT zobowiązany jest w szczególności do:
   • korzystania ze Strony w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet
   • korzystania ze Strony w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   • korzystania ze Strony w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawca,
   • wykorzystywania treści zamieszczonych na Stronie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  • Sprzedawca na swoich stronach internetowych, służących do zawierania umów z Klientem, NIE UDOSTĘPNIA funkcjonalności zakładania Konta przez KLIENTA.
 • OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ
 • PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  • KLIENT ma 14 dni na odstąpienie od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  • Jeżeli KLIENT wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawca, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu KLIENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  • KLIENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Zmniejszenie wartości towaru nie występuje w przypadku gdy Sprzedawca nie poinformuje klienta o prawie odstąpienia od umowy.
  • Zwrot wszystkich płatności dokonanych przez klienta nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy.
  • Zwrotu płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że KLIENT zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  • Jeżeli KLIENT nie został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy, prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 12 miesięcy liczone od 14-ego dnia po złożeniu zamówienia przez klienta.
  • Jeżeli KLIENT odbierze informację o prawie odstąpienia od umowy w ciągu 12 miesięcy od złożenia zamówienia to termin odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od potwierdzenia odebrania przez klienta informacji o możliwości odstąpienia od umowy.
  • KLIENT otrzyma potwierdzenie przyjęcia przez Sprzedawca odstąpienia od umowy:
   • tym samym kanałem komunikacji którym wpłynęło odstąpienia od umowy
  • Informacje Sprzedawca, na temat prawa do odstąpienia od umowy (POUCZENIE), KLIENT może uzyskać:
   • w załączniku do niniejszego regulaminu/umowy
  • KLIENT potwierdza otrzymanie informacji o prawie do odstąpienia od umowy z Sprzedawca (POUCZENIE) za pomocą:
   • za pomocą checkbox (fistaszka) przy zamówieniu. Zaznaczenie o zapoznaniu jest niezbędne do realizacji zamówienia.
  • Ponieważ Towar jest dostarczany pojedynczo, czas biegu terminu prawa do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od momentu odebrania towaru.
  • Po odstąpieniu od umowy KLIENT zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie 14 dni .
  • Zwrot kosztów KLIENTA związanych z zamówieniem zostanie zrealizowany po otrzymaniu przez Sprzedawca zwracanego towaru.
  • Po odstąpieniu od umowy, KLIENT zobowiązany jest do poniesienia kosztów zwrotu towaru.
 • REKLAMACJE
  • Niniejszy Regulamin określa zasady rozpatrywania reklamacji dotyczących oferowanych przez Sprzedawca Towarów
  • KLIENT może złożyć reklamację:
   • wypełniając i klikając "wyślij" formularz na stronie
  • Sprzedawca zaleca podanie w opisie reklamacji:
   • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,
   • roszczenie KLIENTA,
   • danych kontaktowych KLIENTA składającego reklamację.
   Podanie wskazanych informacji, ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawca. Podane wymogi mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  • Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 kalendarzowych od dnia jej złożenia.
  • W przypadku gdy Sprzedawca nie ustosunkuje do reklamacji się w terminie 14 oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za zasadną.
  • Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od daty dostarczenia.
  • Czas odpowiedzialności Sprzedawca za brak zgodności towaru z umową może być dłuższy, jeśli termin przydatności towaru do użycia jest dłuższy.
  • Brak zgodności towaru z umową musi istnieć w chwili jego dostarczenia.
  • Sprzedawca musi potwierdzić zgodności towaru z umową na podstawie specyfikacji produktu lub innych dowodów.
  • Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany.
  • Sprzedawca może wybrać sposób doprowadzenia towaru do zgodności z umową, jeśli żądanie KLIENTA jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawca.
  • Jeżeli Sprzedawca uzna, że naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
  • Przy ocenie nadmierności kosztów Sprzedawca uwzględnia w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla KLIENTA powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
  • Sprzedawca dokonuje naprawy towaru w rozsądnym czasie biorąc pod uwagę niedogodności dla KLIENTA oraz specyfikę towaru oraz cel, w jakim KLIENT go nabył
  • Wszystkie koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
  • KLIENT udostępnia Sprzedawca towar podlegający naprawie lub wymianie a Sprzedawca odbiera towar od KLIENTA.
  • Wszystkie koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
  • Jeżeli:
   • Sprzedawca odmówi doprowadzenia towaru do zgodności z umową
   • Sprzedawca nie doprowadziła towaru do zgodności z umową
   • Sprzedawca nie udało się doprowadzić towaru do zgodności z umową
   • KLIENT uznał, że brak zgodności Towaru z umową jest bardzo istotny
   • KLIENT uznał, że przewidywany czas naprawy lub wymiany nie jest rozsądny
   • KLIENT uznał, że brak zgodności Towaru z umową powoduje jego nadmierne niedogodności
   • KLIENT uznał, że przewidywany czas naprawy lub wymiany powoduje jego nadmierne niedogodności
   • KLIENT
   może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.
  • Sprzedawca określa obniżoną w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
  • W przypadku obniżenia ceny Sprzedawca zwraca należne KLIENTOWI kwoty nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
  • W przypadku gdy KLIENT nabędzie więcej niż jeden towar a brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych nabytych przez KLIENTA towarów, KLIENT może odstąpić od umowy jedynie dla towarów niezgodnych z umową.
  • W przypadku gdy KLIENT nabędzie więcej niż jeden towar a brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych nabytych przez KLIENTA towarów, odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich towarów (także tych zgodnych z umową) jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby KLIENT zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 • POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
  • Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
  • KLIENT może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
  • KLIENT może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
  • Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  • Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
  • Informujemy, że zobowiązujemy się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów między Usługodawcą a Konsumentem jest: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi dostępny pod adresem: http://www.wiih.lodz.pl. KLIENT może do tego podmiotu złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu dla miasta Klienta.
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
  • Informacje zawarte w Regulaminie stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU/UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW


INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
SPRZEDAŻY TOWARÓW

zawartej z RED BIRD Sp. z o.o.

 • Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub ostatniego przy zamówieniu wielu towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru lub ostatniego przy zamówieniu wielu towarów.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas RED BIRD Sp. z o.o. o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia
 • Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • Skutki odstąpienia od umowy:
  • zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności nie później niż w terminie 14 od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy.
  • zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  • po odstąpieniu od umowy zobowiązani są Państwo do zwrotu towaru w terminie 14 dni
  • zwrot płatności dokonamy po otrzymaniu zwracanego przez Państwa towaru.
  • po odstąpieniu od umowy, zobowiązani są państwo do poniesienia kosztów zwrotu towaru.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
SPRZEDAŻY TOWARÓW

zawartej z RED BIRD Sp. z o.o.

 • Dane sprzedawcy: RED BIRD Sp. z o.o., , NIP:7272787727, REGON:10149913900000, ul. Lublinek 49, 93-469 Łódź
 • Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:
  • ............................................
  • ............................................
  • ............................................
  • ............................................
 • Data zawarcia umowy lub odbioru towaru: ...............................
 • Imię i nazwisko: ...............................
 • Adres: ...............................
 • E-mail: ...............................
 • Data: ...............................
 • Podpis (tylko dla wersji papierowej): ...............................


Podziel się swoim komentarzem z innymi
Zaufane Opinie IdoSell
4.84 / 5.00 966 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-05-27
Moim zdaniem jedne z lepszych produktów na rynku.
2024-04-29
Bardzo dobra obsługa. Polecam
pixel